|

Kim van Kessel (fiscale regelingen)

 

Anja van Kessel (NOW-regeling)

 

Hermien van Laviere (financiële regelingen)

 

 

Je kan je vraag mailen naar omt@vhkt.nl of bellen naar 0344-621222.

Voorwaarden TVL

Om in aanmerking te kunnen komen voor de TVL, gelden de navolgende voorwaarden:

 • Jouw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.
 • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Jouw bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van jouw bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Jouw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Jouw bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel.
  Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
 • Wanneer een MKB-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • MKB-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Jouw bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Jouw bedrijf is geen overheidsbedrijf.

 

Hoogte van de TVL

De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

 

Normale omzet

De normale omzet is de omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019. Deze periode is de referentieperiode en is gebaseerd op de btw-aangiften. Als je de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neem je de omzet van het tweede kwartaal 2019 (april-mei-juni). Je deelt dat bedrag door 3 en telt dit op bij de omzet van het derde kwartaal 2019 (juli–augustus–september).

 

Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

Aandeel in de vaste lasten

De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Rekenvoorbeeld 1:

 • Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
 • Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000;
 • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%).

 

Rekenvoorbeeld 2:

 • Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 €20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000;
 • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.

 

Wil je weten of en zo ja voor hoeveel je in aanmerking komt. Doe hier de check.

 

Aanvraag TVL

De aanvraag van de TVL moet net als bij de TOGS online worden ingediend via de website van het RVO. Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. De aanvraag kan derhalve ook achteraf worden gedaan, waarbij geen inschatting gemaakt hoeft te worden van het omzetverlies. Er wordt echter dan dus geen voorschot (80%) ontvangen. Vóór 1 april 2021 dient de definitieve vaststelling van de subsidie via het RVO te worden aangevraagd.

 

Let op: in tegenstelling tot de aanvraag van de TOGS kan de TVL niet door een intermediair worden ingediend. Dit betekent dat je zelf een aanvraag moet indienen via het RVO.

 

Voor het aanvragen van de TVL moet je inloggen met eHerkenning (niveau 1 (of hoger)) of DigiD. Wil je met je DigiD inloggen dan moet jij degene zijn, die staat ingeschreven als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

 

Wil je meer weten over deze regeling, neem dan contact op met Hermien van Laviere via h.vanlaviere@vhkt.nl of 0344-621222.

De BOR stelt schenkingen en erfenissen van ondernemingsvermogen tot ongeveer
€ 1.100.000 (voorwaardelijk) vrij van belastingheffing. Boven de € 1,1 miljoen is 83% van het ondernemingsvermogen vrijgesteld. De regeling is bedoeld om met name bedrijven niet in gevaar te brengen bij de overdracht naar een volgende generatie.

Aan het toekennen van de vrijstelling zijn verschillende voorwaarden verbonden.
Om deze faciliteit te kunnen toepassen, moet de overdrager van het ondernemingsvermogen (de schenker) onder meer aan de bezitseis voldoen. Dit houdt in dat de onderneming of het ondernemingsvermogen vooraf aan de schenking minimaal 5 jaar in het bezit van de schenker moet zijn geweest. Onlangs heeft de Hoge Raad over de uitleg van de bezitseis een tweetal voor de praktijk belangrijke uitspraken gedaan.

 

De casus

Een zoon (X) kreeg van zijn vader in 2014 certificaten van aandelen in een bv geschonken. Een jaar voor deze schenking, kocht een bv die ook behoorde tot het concern, alle bezittingen en schulden van een derde. In de tijd van deze aankoop vormden de bezittingen en schulden een zelfstandig bedrijf.

In geschil met de belastingdienst was of de BOR ook kon worden toegepast op dit indirecte aanmerkelijk belang. Volgens Rechtbank Noord Holland vormde deze bv destijds een zelfstandige onderneming en op grond hiervan werd volgens deze rechtbank niet aan de bezitseis voldaan. De zoon is het niet eens met de uitleg van deze rechtbank en legt de casus aan de Hoge Raad voor.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad schiet de zoon te hulp en vernietigt de uitspraak van de rechtbank.
De Hoge Raad oordeelt dat de BOR ook kan worden toegepast op de overgenomen bezittingen en schulden die onderdeel zijn gaan uitmaken van het ondernemingsvermogen die zijn verkregen in de vijf jaar voorafgaande aan de verkrijging door de zoon. Deze procedure liep dus voor de zoon goed af. Hij kon gebruik maken van de BOR.

 

Belangrijk voor de praktijk van de bedrijfsopvolging

In de voorgaande casus kon volgens de Hoge Raad gebruik worden gemaakt van de BOR. De bedrijfsopvolgingsregeling kon volgens de Hoge Raad over het hele ondernemingsvermogen (inclusief bezittingen en schulden die één jaar voor de schenking waren aangekocht) worden toegepast.

Helaas heeft de Hoge Raad in een vergelijkbare situatie onlangs wel anders geoordeeld. In deze casus was geen sprake van een aankoop van bezittingen en schulden tijdens de periode van de bezitseis, maar van de aankoop van twee dochtervennootschappen. Beide bv’s dreven op het moment van de aankoop een zelfstandige onderneming. Alleen in deze casus oordeelde de Hoge Raad echter anders. De Hoge Raad besloot in het nadeel van belastingplichtige. De BOR kon op deze aangekochte bv’s niet worden toegepast.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling? Neem dan contact op met Steven de Gram, via telefoonnummer: 0344-621 222, of stuur Steven een e-mail: s.degram@vhkt.nl

Hieronder volgen een paar do’s en dont’s met betrekking tot de aangifte omzetbelasting:

Do’s

 • Doe op tijd aangifte.

Voorkom rente en boete bedragen en doe tijdig aangifte. Over januari, februari en maart doe je voor 30 april aangifte, over april, mei en juni doe je voor 31 juli aangifte, over juli, augustus en september doe je voor 31 oktober aangifte en over oktober, november en december voor 31 januari het jaar erop. Doe op tijd aangifte! En als je moet betalen zorg dat het op tijd op de rekening van de Belastingdienst staat.

 

 • Losse bonnetjes gelijk verwerken in financiële administratie.

Voorbelasting op zakelijke kosten mag je claimen wanneer je de bon of factuur als onderbouwing hebt met het vermelde btw bedrag. Bon kwijt, geen voorbelasting.

Vermijd het kwijtraken van bonnetjes door ze gelijk te scannen / fotograferen met je mobiele telefoon. Het boekhoudpakket Exact Online, waarmee Van Herwijnen Kreston werkt, heeft daar een geschikte app voor.

 

 • Oninbare vorderingen.

Over je verkoopfacturen draag je btw af in het tijdvak waarin de factuur is opgesteld. Echter wanneer je debiteur niet aan zijn verplichting kan voldoen mag je binnen een jaar de afgedragen btw terugvorderen in de btw aangifte. Na een jaar vervalt deze mogelijkheid. Een strikt debiteurenbeheer is een do.

Dont’s

 • Over de verkeerde periode aangifte doen.

De factuurdatum is bepalend voor de periode van aangifte, niet de datum van betaling.

Indien een factuur als factuurdatum 20 maart heeft en na de betalingstermijn van 14 dagen in april wordt betaald dient de factuur te worden meegenomen in de aangifte over het eerste kwartaal.

 

 • BTW in aftrek nemen van zakelijke diners in horecagelegenheden.

In het algemeen mag je de btw van je kosten als voorbelasting in aftrek nemen echter er zijn uitzonderingen. Een veel gemaakte fout is dat de btw op zakelijke diners in horecagelegenheden (speciaal ingerichte ruimte) als voorbelasting wordt genomen. Dit is niet toegestaan.

 

 • Voorbelasting claimen van foutieve inkoopfacturen.

Je mag alleen btw claimen van inkomende facturen die voldoen aan de factuurvereisten van de Belastingdienst. Vergeet niet de facturen te controleren op deze eisen. Op de site van de Belastingdiensten kun je deze factuurvereisten raadplegen.

Deze lijst is niet alomvattend. Uiteraard kunnen de adviseurs van Van Herwijnen Kreston jou als ondernemer ontzorgen en de btw aangifte inclusief financiële administratie verzorgen of je begeleiden bij het indienen van de btw aangifte. We helpen je graag verder!

Vragen
Wil je meer weten over de btw-aangifte of kunnen wij je helpen bij het indienen van de btw aangifte? Neem dan contact met ons op via 0344-621222.