Update fiscale coronamaatregelen

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen afbouw van de tijdelijke uitstel van betalingsregeling en andere fiscale regelingen die afgebouwd gaan worden. In deze nieuwsbrief informeren wij je hierover. De volledige brief aan de Tweede Kamer lees je hier.

Betalingsregeling

Nieuwe betalingsverplichtingen

Met ingang van 1 januari 2021 worden nieuw opgekomen betalingsverplichtingen weer hervat.

Heb je eerder bijzonder uitstel aangevraagd voor een periode van drie maanden en geen verlenging meer aangevraagd, dan moeten de opgekomen betalingsverplichtingen worden hervat met ingang van het moment dat de periode van drie maanden is verlopen. Dit moment kan dus al ruim voor 1 januari 2021 liggen.

Heb je wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging, dan moeten dus betalingsverplichtingen die opkomen vanaf 1 januari 2021 weer tijdig worden betaald.

Aflossen opgebouwde belastingschuld

Belastingschulden die gedurende de periode van het bijzonder uitstel zijn opgebouwd mogen met ingang van 1 januari 2021 in 24 maandelijks gelijke termijnen worden terugbetaald. Er hoeft, in tegenstelling tot regulier uitstel, geen zekerheid te worden verstrekt.

Niet elke onderneming zal binnen 24 maanden de gelegenheid hebben om de belastingschuld af te kunnen lossen. Voor die situaties blijft maatwerk mogelijk.

Geen regeling op brancheniveau

Eerder werd aangekondigd dat er een aflossingsregeling per branche zou komen. Er is echter nu gekozen voor één regeling die voor iedere ondernemer openstaat die een belastingschuld heeft opgebouwd vanwege het corona-uitstel.

Eerder aflossen

Het staat iedere ondernemer vrij om al voor 1 januari 2021 te starten met aflossen.

Verrekening belastingteruggaven

Gedurende de periode van de aflossing van het corona-uitstel zullen eventuele belastingteruggaven niet worden verrekend met het nog openstaande bedrag. In beginsel zullen er ook geen nadere voorwaarden worden gesteld, behoudens in uitzonderingssituaties. Hierbij kun je denken aan evidente misbruiksituaties waarin verhaalsmogelijkheden in gevaar komen.

Betaalverzuimboetes

De versoepeling ten aanzien van betaalverzuimboetes komt met ingang van 1 januari 2021 te vervallen. Let dus op, het niet tijdig betalen van de loon- en/of omzetbelasting over tijdvak december 2020 wordt weer volgens de reguliere regels beboet.

Invorderings- en belastingrente

Invorderingsrente

De invorderingsrente over openstaande belastingschulden blijft 0,01% tot en met 31 december 2021.

Belastingrente

De belastingrente gaat vanaf 1 oktober 2020 weer naar het oude niveau van 4%. Verschil met de oude regeling is dat nu ook de vennootschapsbelasting tot en met 31 december 2021 op 4% wordt gesteld in plaats van de oorspronkelijke 8%.

G-rekening

De verruimde deblokkeringsregeling van de g-rekening zal in lijn met de versoepelde betalingsregeling worden afgebouwd. Zolang een ondernemer bijzonder uitstel van betaling geniet en zich houdt aan lopende betalings- en aflossingsverplichtingen, blijft deblokkering van de g-rekening mogelijk. Deze regeling komt, net als de betalingsregeling, met ingang van 1 januari 2023 te vervallen.

Verklaring omtrent betalingsgedrag

Zolang een ondernemer bijzonder uitstel van betaling geniet en zich houdt aan lopende betalings- en aflossingsverplichtingen, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag afgeven. Deze regeling komt, net als de betalingsregeling, met ingang van 1 januari 2023 te vervallen.

Vragen?

Heb je vragen over de betalingsregeling of wil je weten welke impact de voorgestelde regelingen hebben op jouw situatie, neem dan contact op met Kim van Kessel via k.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.

Kim van Kessel

Kim van Kessel (fiscale regelingen)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0

Op 28 augustus 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling met negen maanden wordt verlengd. De verlenging staat open voor zowel werkgevers die eerder een beroep hebben gedaan op de NOW als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.


Doel

 1. Bedrijven ondersteunen om de crisis te overbruggen, zodat zoveel mogelijk de werkgelegenheid blijft behouden.
 2. Bedrijven steunen, zodat ze de mogelijkheid hebben om samen met de werknemers zich voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.

Termijnen

De verlenging bestaat uit drie termijnen van drie maanden (NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021).

 • Eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020) blijft de minimale omzetdaling 20% en de vergoeding 80% i.p.v. eerder 90%.
 • Tweede tijdvak (1 januari tot en met 31 maart 2021) moet de omzetdaling minimaal 30% zijn en is de vergoeding 70%.
 • Derde tijdvak (1 april tot en met 30 juni 2021) moet de omzetdaling minimaal 30% zijn en is de vergoeding 60%.

Daling van de loonsom

Er komt ruimte om de loonsom te laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Startdatum aanvragen

De aanvragen voor het eerste tijdvak kunnen naar alle waarschijnlijkheid worden ingediend vanaf 16 november 2020. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 en/of de NOW 2.0 kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.0.

Voorschot

Het voorschot blijft 80%.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal twee keer € 9.538 per maand van het loon per werknemer mee. Dit geldt voor het eerste en tweede tijdvak en is gelijk aan NOW 1.0 en NOW 2.0. Voor het derde tijdvak geldt maximaal één maal € 9.538.

Voor de opslag blijft het percentage 40%.

De tegemoetkoming wordt als volgt berekend:

 • Eerste termijn à loonsom x te verwachte percentage omzetdaling (minimaal 20%) x 140% x 80%.
 • Tweede termijn à loonsom x te verwachte percentage omzetdaling (minimaal 30%) x 140% x 70%.
 • Derde termijn à loonsom x te verwachte percentage omzetdaling (minimaal 30%) x 140% x 60%.

Vaststelling subsidie

Vaststelling van NOW 3.0 kan worden aangevraagd vanaf de zomer van 2021.

Voorwaarden

Als werkgever heeft u een aantal verplichtingen. Hieronder leest u een aantal voorwaarden:

 • Een werkgever kan gebruik maken van deze regeling als er tenminste 20% omzetverlies wordt verwacht voor de eerste termijn. Voor de tweede en derde termijn geldt minimaal 30% omzetverlies.
 • Er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 • Er mag geen dividend of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht.

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

Bedrijfseconomisch ontslag

De boete die in de NOW 1.0 en 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

De huidige ontslagbescherming blijft uiteraard bestaan. Regelgeving rondom ontslagbescherming bij bedrijfseconomisch ontslag, zoals bijvoorbeeld de regels omtrent de transitievergoeding blijven intact.

Vragen

Wil je meer weten over NOW 3.0? Neem dan contact met Anja van Kessel via a.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.

Anja van Kessel
Anja van Kessel (NOW-regeling)

Tijdelijke overbruggings-regeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en met liquiditeitsproblemen. De regeling wordt gedurende de verlengingsperiode geleidelijk gerichter en wordt, waar dat nodig is, een voorbereiding op de nieuwe toekomst gestimuleerd.

Per 1 januari 2021 zal een nieuwe fase binnen de Tozo worden gestart. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Duur van de verlenging

Het kabinet verlengt de Tozo 3 met negen maanden tot 1 juli 2021.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 3

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets ingevoerd in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die al voor de Tozo 2 bestaan. De toets houdt in dat je als ondernemer met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komt voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De toets op beschikbare geldmiddelen wordt zodanig vormgegeven dat je als zelfstandige niet wordt gedwongen om bedrijfsmiddelen van je onderneming te moeten verkopen en in een later stadium opnieuw moet aankopen. Dit zou namelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van je onderneming en het weer kunnen herstarten van de zelfstandige activiteiten na de coronacrisis.

Vragen?

Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling? Neem dan contact met Hermien van Laviere via h.vanlaviere@vhkt.nl of 0344-621222.

Hermien van Laviere (financiële regelingen)

 

 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL biedt bedrijven in sectoren die hard geraakt zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Ook na alle versoepelingen blijven deze sectoren in meer of mindere mate geconfronteerd met beperkingen in hun bedrijfsmodellen. In het noodpakket 3.0 heeft het kabinet onder andere een verlenging van de TVL regeling opgenomen. De TVL is inmiddels ook aan te vragen door een intermediair.

Verlenging

De regeling was reeds verlengd tot en met 30 september 2020. Het kabinet heeft besloten de TVL met negen maanden te verlengen, waarbij het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. Zo kan de TVL beter tegemoetkomen aan de behoeften van het (midden)grote mkb, voor wie het huidige maximum van € 50.000 voor vier maanden te laag is om een wezenlijke bijdrage aan de vaste kosten te leveren. De TVL wordt vanaf 1 januari 2021 gerichter ingezet op de bedrijven die het sterkst worden beperkt in hun bedrijfsvoering.

Voor de tranche tot en met 31 december 2020 wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, dat wil zeggen dat bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2021 worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door deze omzetdervingsgrens te verhogen naar 40%. Voor de periode 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%.

TVL aanvraag door intermediair via ketenmachtiging

Vanaf 1 september kunnen wij, als intermediair, ook de TVL voor je aanvragen. Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning. Dit gaat als volgt:

 • Indien je onderneming reeds bezit over een eHerkenning account kan via het account een ketenmachtiging worden aangevraagd voor ons kantoor;
 • Indien je onderneming niet bezit over een eHerkenning account zullen wij je een link toesturen, waarmee een online aanvraagproces kan worden doorlopen.

De deadline voor de aanvraag van de eerste periode (1 juni 2020 tot en met 30 september 2020) van de TVL eindigt op 31 oktober 2020. De doorlooptijd voor het aanvragen van een ketenmachtiging is onder andere afhankelijk van drukte bij de leverancier. Hiertoe adviseren wij om tijdig de ketenmachtiging aan te vragen.

Vragen?

Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling? Neem dan contact met Hermien van Laviere via h.vanlaviere@vhkt.nl of 0344-621222.

Hermien van Laviere (financiële regelingen)

Actueel coronanieuws

De informatie uit deze nieuwsitems zijn aan de actualiteit onderhevig.
Wil je de laatste stand van zaken weten rondom alle coronamaatregelen neem dan contact op met ons Outbreak Management Team:

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten inmiddels opengesteld

Inmiddels kan de opvolger  van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden aangevraagd.

In dit bericht informeren wij je graag over de inhoud en voorwaarden van deze regeling en hoe je een aanvraag kunt indienen.

Do’s en Dont’s BTW aangifte

De maanden januari, april, juli en oktober zijn voor de meeste ondernemers een extra drukke periode op administratief gebied. In deze maanden moet de aangifte omzetbelasting worden ingediend bij de Belastingdienst. Een aangifte waarbij je rekening moet houden met diverse regels, uitzonderingen en/of voorwaarden. Niets is zo complex als de BTW regelgeving.

Aanpassing regeling NOW 2.0

Gepubliceerd op 29 juni 2020: 

 

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling wordt verlengd. Op 22 juni is een nadere uitleg gegeven op deze regeling. Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van vier maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden.