Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een onderneming geen goederen aangeleverd krijgt of wanneer het transport voor aflevering naar de klant niet geregeld kan worden. Indien een dergelijke situatie zich voor doet, dan kan de onderneming te maken krijgen met een beroep op overmacht of hier zelf een beroep op willen doen. Wij leggen uit wat dit betekent.

 

Commerciële overeenkomsten (of de algemene voorwaarden) kunnen concrete afspraken bevatten over overmacht; deze afspraken zijn leidend. Veelal is opgenomen welke situaties als overmacht gelden en welke gevolgen een dergelijke situatie heeft. Denkbaar is dat in gevallen van overmacht de nakoming kan worden opgeschort, de aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten of de overeenkomst kan worden beëindigd.

 

Wanneer er geen concrete contractuele afspraken bestaan, dan is het Nederlandse recht van toepassing. Er is sprake van overmacht wanneer een onvoorziene gebeurtenis ervoor zorgt dat een onderneming zijn contractuele verplichting niet na kan komen, deze onvoorziene gebeurtenis niet door de onderneming veroorzaakt is en deze gebeurtenis niet voor haar rekening moet komen. Telkens hangt het al dan niet kunnen doen van een beroep op overmacht af van de concrete omstandigheden.

Voor een geslaagd beroep op overmacht dient een onderneming ieder geval aan te tonen dat:

  1. het coronavirus en/of de daardoor getroffen overheidsmaatregelen ervoor zorgen dat verplichtingen niet kunnen worden nagekomen;
  2. het niet nakomen niet aan de onderneming kan worden toegerekend;
  3. er geen andere oplossing voor (gedeeltelijke) nakoming mogelijk is.

 

Als vast staat dat sprake is van een overmachtssituatie, is de onderneming die zich daarop beroept geen schadevergoeding verschuldigd voor een niet tijdige nakoming. Wel kan de andere partij de overeenkomst mogelijk ontbinden indien aan de ontbindingsvereisten is voldaan. Overmacht sluit een ontbinding immers niet uit.

 

Indien je te maken krijgt met een situatie van overmacht vanwege het coronavirus begeleiden wij je daar graag bij en kun je contact met opnemen met Marloes van Acquooij voor nadere informatie via m.vanacquooij@vhkt.nl of via 0344-621222.