Voorwaarden

Het besluit waarin de goedkeuring is opgenomen is op 6 mei 2020 geactualiseerd. De voorwaarden van de goedkeuring zetten wij hierna voor je op een rij:

 

  1. Er is sprake van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020.
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over 2020 winst wordt verwacht.
  3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van de reserve.
  4. De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen. Bij het opnemen van de fiscale coronareserve in de winst dienen dezelfde bepalingen van toepassing te zijn bij het bepalen van de winst als bij de vorming van deze reserve in het daaraan voorafgaande boekjaar.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek ‘overige fiscale reserves’. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Let wel, de fiscale coronareserve kan gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het verrekenen van verliezen. Er komen geen maatregelen om eventuele samenloop tegen te gaan.
De staatssecretaris geeft aan dat het aan de belastingplichtige is om bij het vormen van de coronareserve rekening te houden met deze gevolgen.

 

Beroep op de goedkeuring

Wil je een beroep doen op de goedkeuring de fiscale coronareserve toe te passen, dan kan dat door het indienen van een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2019 of het indienen van de aangifte (een deel van) de eerder verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 te verminderen. Heb je je aangifte vennootschapsbelasting 2019 al ingediend, dan kun je een aanvulling op de aangifte indienen. Dit kan door middel van het indienen van een nieuwe aangifte.

Vragen?

Wil je gebruik maken van deze goedkeuring of heb je vragen hierover neem dan contact op met Kim van Kessel via k.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.