Werknemer wil goedgekeurd verlof intrekken
Wordt een eerder geplande vakantie van werknemer geannuleerd, dan zal de werknemer mogelijk zijn verlofaanvraag willen intrekken. Een geannuleerde vakantie vormt echter niet automatisch een reden om het aangevraagde verlof terug te draaien. De reden voor een verlofaanvraag, bijvoorbeeld een geplande vakantie, heeft in dit kader namelijk weinig betekenis en is niet van invloed op het al dan niet verlenen van goedkeuring. Dat betekent ook dat wanneer de reden voor een verlofaanvraag weg valt, een werkgever niet verplicht is mee te werken aan het intrekken van een verlofaanvraag.

 

Werkgever wil goedgekeurd verlof intrekken
Van belang is ook dat de werkgever de bevoegdheid heeft om goedkeuring van een verlofaanvraag in te trekken. Er moet dan sprake zijn van onvoorziene omstandigheden die zodanig zwaarwichtige redenen opleveren dan niet kan worden vastgehouden aan de eerdere goedkeuring. Van de werkgever wordt in dat geval verwacht dat de werknemer een alternatief verlof krijgt en dat eventuele (annulerings)kosten van geplande vakanties / reizen worden vergoed.

 

Of er sprake is van zwaarwichtige redenen, hangt af van alle omstandigheden die spelen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan uitval van werknemers door ziekte of overlijden in combinatie met verhoging van werkzaamheden met fatale termijnen. Eenvoudig gezegd: er moet echt een hele goede reden zijn om een goedgekeurd verlof in te trekken.

 

Onderling overleg over intrekken verlof
Wanneer werknemer of werkgever terug wenst te komen op een reeds goedgekeurd verlof, dan adviseren wij altijd het gesprek aan te gaan. Wellicht kan een oplossing gevonden worden waarin zowel werknemer als werkgever zich kunnen vinden.

 

Als er voldoende werk is, kan het wenselijk zijn voor zowel de werknemer als de werkgever om een goedgekeurd verlof in te trekken en op een later moment in te zetten. Ook kan een werkgever andere redenen hebben om de werknemer tegemoet te komen. Het maken van nieuwe afspraken in overleg behoort gewoon tot de mogelijkheden.

Vakantiegeld, bonussen en winstuitkeringen: wel/niet uitbetalen?
Naast verlofaanvragen speelt bij veel ondernemingen ook de vraag of zij het vakantiegeld op de gebruikelijke wijze moeten betalen aan werknemers. Op basis van artikel 17 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft een werknemer uiterlijk in de maand juni recht op uitbetaling van vakantiegeld. Veel cao’s en arbeidsovereenkomst bevatten echter de bepaling dat uitbetaling van vakantiegeld in mei moet plaatsvinden. In beginsel moet vakantiegeld conform de overeenkomst, cao, of wet worden uitbetaald. Dat is ook niet heel vreemd; vakantiegeld is immers uitgesteld loon waar werknemers recht op hebben.

 

Door middel van een schriftelijke overeenkomst met werknemer kunnen evenwel andere afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld een latere betaling van vakantiegeld. Van belang is wel dat de werkgever eenmaal per kalenderjaar tot uitkering over moet gaan.

 

Of eerder toegezegde bonussen en/of winstuitkeringen al dan niet moeten worden uitbetaald, is afhankelijk van hetgeen daarover is afgesproken. De contractuele afspraken zijn immers leidend en in beginsel bindend. Wanneer beredeneerd wordt dat de bonussen en/of winstuitkeringen een uitgesteld loon betreffen, dan heeft de werknemer daar in beginsel recht op.

 

Ook hier geldt dat overleg met de werknemer altijd mogelijk is. Wanneer de onderneming van werkgever in liquiditeitsproblemen komt door een bonus- en/of winstuitkering dan is de werknemer wellicht bereid afstand te doen van zijn/haar aanspraak of de uitbetaling onder andere voorwaarden te accepteren. Leg de werknemer in zo’n geval goed uit dat het voortbestaan van de onderneming ook in het belang van de werknemer en het behoud van diens arbeidsrelatie is.

 

Inmiddels is bekend dat onder andere vakbond FNV bereid is in uitzonderlijke gevallen mee te werken aan een uitstel van betaling van vakantiegeld en winstuitkeringen. Op deze manier wil de vakbond bedrijven helpen die niet genoeg hebben aan de noodmaatregelen van het kabinet. Let op, het gaat hier niet om afstel maar echt om een uitstel. Uiteindelijk zal het wettelijke vakantiegeld immers in dit kalenderjaar betaald moeten worden.

 

Heb je vragen over het intrekken van verlof, het wel/niet uitbetalen van vakantiegeld, bonussen en winstuitkeringen of hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst, dan kun je contact opnemen met Marloes van Acquooij via m.vanacquooij@vhkt.nl of via 0344-621222.