Niet alleen is sprake van gedwongen sluiting in meerdere sectoren, maar ook de oproep om sociaal contact te vermijden leidt tot veel rust op straat en dus lagere (consumenten)bestedingen.

Uitstel opmaken jaarrekening
Indien voor jouw onderneming de financiële gevolgen omvangrijk kunnen zijn is het te overwegen het opmaken van de jaarrekening over het boekjaar 2019 uit te stellen. De in de wet opgenomen uiterste datum voor het opmaken van de jaarrekening van vennootschappen is 31 mei. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan de termijn voor het opmaken van de jaarrekening met maximaal 5 maanden worden verlengd, dus tot 31 oktober.

Gebeurtenissen na balansdatum
Wij adviseren om zowel in de toelichting op de jaarrekening (onder gebeurtenissen na balansdatum) als in het bestuursverslag (met name een intern stuk, wordt wel opgenomen bij de jaarrekening, maar niet in de voor publicatie bestemde stukken) aandacht te schenken aan de actuele situatie. Het bestuursverslag is alleen verplicht om op te stellen door (middel)grote ondernemingen, dit moet worden opgenomen in de jaarverslaggeving.

Een mogelijk tekstvoorstel dat kan worden opgenomen onder de gebeurtenissen na balansdatum luidt als volgt:

“Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De gevolgen van deze maatregelen zijn voor de onderneming op dit moment niet te overzien. De coronacrisis en de door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen in het boekjaar 2020 invloed hebben op de ontwikkeling van de netto-omzet, het resultaat en de financiële positie van de onderneming. Desondanks wordt niet verwacht dat sprake zal zijn van een materiële invloed op het eigen vermogen van de onderneming per jaarultimo.”

Ondernemingen die ook internationaal actief zijn kunnen “de Nederlandse overheid” bijvoorbeeld vervangen door “de overheden van meerdere landen”.

 

Continuïteit(sveronderstelling)

Indien je verwacht dat de coronacrisis mogelijk van invloed gaat zijn op de duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten (continuïteit) en het opmaken van de jaarrekening kan niet wachten tot een latere datum dan zal ook dit onderwerp een plaats moeten krijgen in de jaarrekening. In de toelichting van de jaarrekening kan dan bijvoorbeeld de volgende tekst worden opgenomen:

“De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemers in Nederland, waarvan de gevolgen op dit moment nog niet zijn te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de netto-omzet en daarmee de ontwikkeling van het resultaat. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van de onderneming kunnen daardoor onder druk te komen staan waardoor sprake kan zijn van onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is aangekondigd dat een breed pakket aan maatregelen van kracht zal worden om ondernemers door deze moeilijke tijden heen te helpen. Op grond van de financiële positie van de onderneming, de nog altijd positieve verwachtingen over de exploitatie van de onderneming over het gehele jaar en zo nodig het door de overheid aangekondigde pakket van maatregelen acht het bestuur van de onderneming een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk.“

De accountant zal in deze situatie is zijn verklaring bij de jaarrekening een verwijzing opnemen naar deze passage.