Wanneer melden
Wanneer een onderneming constateert dat betaling van belastingen en premies niet mogelijk is, dan dient hiervan op grond van de Invorderingswet, artikel 36 lid 2, binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting moest worden betaald een melding te worden gedaan bij de Belastingdienst. De melding is bedoeld om de Belastingdienst al in een vroeg stadium te informeren over de oorzaak van een betalingsprobleem en de financiële positie van de onderneming.

Bij de melding wordt aangegeven op welke belastingsoort en op welk tijdvak de melding betrekking heeft.

 

Gevolgen (niet-)melden
Het is erg belangrijk dat een melding wordt gedaan. Immers, wanneer een ondernemer de betalingsonmacht niet meldt en later in staat van faillissement komt te verkeren, dan leidt de afwezigheid van een melding betalingsonmacht in beginsel tot bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaat dan een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur. Dit wettelijke vermoeden kan alleen weerlegd worden door de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet melden van betalingsonmacht niet aan hem/haar te wijten valt.

 

Geldigheidsduur
De betalingsonmacht eindigt wanneer alsnog aan de betalingsverplichting waarvoor de betalingsonmacht is gemeld wordt voldaan. Het is dus niet nodig voor een volgend tijdvak opnieuw een melding te doen. Let dus bij een (deel)betaling goed op, of er een nieuwe melding moet worden gedaan.

 

Voor wie geldt deze meldplicht
De meldplicht geldt voor bestuurders van commerciële ondernemingen die een rechtspersoon zijn en onder de vennootschapsbelasting vallen, zoals BV’s en NV’s.

 

Voor welke belastingsoorten
Niet voor alle belastingsoorten geldt een meldingsplicht, aangezien een bestuurder op grond van de wet niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor alle belastingsoorten.

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt alleen voor:

  • de loonbelasting
  • omzetbelasting
  • accijnzen
  • verbruiksbelastingen van alcoholische dranken en van pruim- en snuiftabak
  • belasting op leidingwater, afvalstoffenbelasting, belasting op kolen en energiebelasting
  • kansspelbelasting

 

Voor overige belastingsoorten kun en hoef je dus ook geen melding te doen.

Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfondsen

Voor pensioenpremies geldt eenzelfde soort regeling. Wanneer een onderneming constateert dat betaling van pensioenpremies niet mogelijk is, dan dient hiervan op grond van de Wet verplichte deelneming Bedrijfstakpensioenfonds, artikel 23, binnen twee weken nadat de verschuldigde premie moest worden betaald een melding te worden gedaan bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Ook hier geldt dat het achterwege blijven van een melding in beginsel leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Hoewel er nog geen uniforme regeling bestaat voor een uitstel van betaling, zijn er wel bedrijfstakpensioenfondsen waar betalingsregelingen kunnen worden getroffen. Een aantal pensioenfondsen heeft de mogelijkheden op haar website geplaatst. Concrete voorwaarden zijn helaas niet bekend, neem daarvoor contact op met het betreffende bedrijfstakpensioenfonds. Let er in ieder geval op – ook wanneer een betalingsregeling kan worden getroffen – dat in geval van betalingsonmacht tijdig een melding wordt gedaan.

 

Wat te doen?

Het is zeker niet zo dat iedere niet-melding leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid. Daar waar op het moment van afdracht twijfels bestaan of over ruime tijd afdracht niet meer plaats kan vinden als gevolg van faillissement, is melding noodzakelijk. Daarbij hoef je niet het slechtste scenario als uitgangspunt te nemen.

Heb je vragen over het al dan niet melden van betalingsonmacht dan kun je contact met opnemen met Marloes van Acquooij via m.vanacquooij@vhkt.nl of via 0344-621222.