Uitstel van betaling

Zoals eerder aangekondigd kunnen ondernemers uitstel van betaling aanvragen voor te betalen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. Deze worden achterwege gelaten of worden teruggedraaid. Let op: de aangiftes moeten wel tijdig worden ingediend.

Uitstel van betaling moet schriftelijk worden verzocht. Na ontvangst van het verzoek wordt de invordering direct worden stopgezet. Individuele beoordeling vindt op een later moment plaats.

Daarnaast was eerder aangekondigd dat bij het verzoek een verklaring van een deskundige moest worden gevoegd. Hiervan wordt nu aangegeven dat dit niet direct hoeft te worden opgestuurd, maar binnen 4 weken na indiening van het verzoek tot uitstel.

Invorderingsrente

Bij het niet tijdig betalen van een aanslag moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagt van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Het is uitvoeringstechnisch niet mogelijk het tarief te verlagen naar 0%, vandaar de 0,01%.

Belastingrente

Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook de belastingrente wordt verlaagd naar 0,01% en geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020, alleen voor de inkomstenbelasting is de ingangsdatum 1 juli 2020.

Wijziging voorlopige aanslag

Heb je voor 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen, dan kun je deze wijzigen indien een lagere winst wordt verwacht. De verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Dit heeft direct effect op de te betalen belasting. Zijn de eerste termijnen al betaald, dan ontvang je deze termijnen, afhankelijk naar welk belastbaar bedrag de aanslag wordt gewijzigd, al dan niet terug.

Andere maatregelen

Naast de fiscale maatregelen heeft het kabinet nog andere maatregelen aangekondigd die ondernemers moeten ondersteunen tijdens de coronacrisis. In het kort deze maatregelen op een rijtje:

  1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

  1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
Het kabinet heeft voorgesteld het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen en maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

  1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

  1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

  1. Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze tegemoetkoming is in de vorm van een gift. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

  1. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het kabinet heeft in de kamerbrief van 12 maart 2020 aangekondigd een tijdelijke faciliteit onder de BMKB op te stellen voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

De volledige brief aan de Tweede Kamer over het noodpakket banen en economie lees je hier.