Voorschot NOW
Het UWV streeft ernaar om binnen 3 à 4 weken het voorschot van 80% te betalen aan de werkgever. De uitbetaling geschiedt in drie termijnen. Daarbij gaat men wel uit van een volledige aanvraag.

 

Omzetdaling
Je dient het percentage van de omzetdaling te bepalen voor een aangesloten meetperiode van drie maanden, die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier. Bij de aanvraag dient de meetperiode te worden opgegeven. Deze kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van meetperiode de omzet is bepaald. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 per maand van het loon per werknemer mee.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen valt onder de loonsom waarvoor subsidie onder de NOW kan worden aangevraagd. Ook flexwerkers vallen hier dus onder, zoals oproepkrachten. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kan geen gebruik maken van deze regeling.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

 

Ontslag bedrijfseconomische omstandigheden
Er mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag bij het UWV worden ingediend op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Concreet wordt van de werkgever verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.

Gebeurt dit toch dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete).

Concernbepaling
Als je onderdeel van een concern bent dan moet je de omzet van de groep of verbonden verschillende rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen. De aanvraag voor de NOW dient wel apart per loonheffingennummer te worden ingediend.

 

Vaststelling subsidie
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover NOW is toegekend, moet in beginsel aan de hand van een accountantsverklaring een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Onder welke grens geen accountantsverklaring is vereist wordt later bekend gemaakt.

 

Verlenging NOW
Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel wordt verlengd.

 

Aanvraag NOW

Voor de aanvraag van de NOW zijn de volgende gegevens nodig:

 • indien de werkgever na 31 augustus 2019 een WTV-aanvraag heeft ingediend, het dossiernummer van de aanvraag;
 • de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven;
 • in welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht.
  • 1 maart tot en met 31 mei 2020 of
  • 1 april tot en met 30 juni 2020 of
  • 1 mei tot en met 31 juli 2020;
 • het loonheffingennummer;
 • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

 

Heb je vragen over de NOW of hulp nodig bij de aanvraag, dan kun je contact opnemen met Anja van Kessel via A.vanKessel@vhkt.nl of via 0344-621222.