Duur van de verlenging
Het kabinet heeft besloten het noodpakket niet met drie maar met vier maanden te verlengen, waardoor de tegemoetkoming voor de loonkosten voor de tweede tranche betrekking heeft op de periode juni, juli, augustus en september 2020.

 

Meetperiode
Als werkgever kun je voor de tweede tranche kiezen voor welke aaneengesloten periode van vier kalendermaanden je voor de bepaling van de omzetdaling wilt toepassen. De meetperiode is alleen van belang voor de berekening van de omzetdaling. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door drie.

 

De meetperiode kan ingaan op:

 

  • 1 juni tot en met 30 september 2020 of
  • 1 juli tot en met 31 oktober 2020 of
  • 1 augustus tot en met 30 november 2020

 

Heb je reeds een aanvraag gedaan voor de NOW, dan moet de meetperiode aansluiten op het eerste tijdvak. Je hebt in dit geval geen keuzemogelijkheid.

 

Voorschot
Voor de berekening van het voorschot wordt bij de verlenging uitgegaan van de loonsom over maart 2020. Het voorschot bedraagt net als bij de eerste tranche 80%. Het UWV keert het voorschot uit in twee betalingen.

 

Vaststelling subsidie
Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

 

Voor zowel de eerste als de tweede tranche van de NOW geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. De NOW subsidie wordt niet als omzet meegerekend bij de vaststelling van de hoogte van de NOW subsidie.

 

In de nieuwe regeling die ziet op de verlenging zal expliciet opgenomen worden dat de NOW subsidie niet als omzet wordt meegerekend bij het vaststellen van de omzetdaling.

Ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden
Een van de voorwaarde is dat een werkgever zich committeert bij de aanvraag van de subsidie om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

 

Bij de eerste tranche geldt een boete bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (via het UWV) in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020. De loonsom voor de subsidie wordt verlaagd met het loon van deze werknemers x 150% (een boete van 50%).

Bij de tweede tranche van de NOW regeling geldt dat bij de afrekening 100% wordt gecorrigeerd van de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

 

Als een werkgever die gebruik maakt van de tweede tranche van de NOW in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.

 

Het totale subsidiebedrag, wordt vervolgens verminderd met 5% als de werkgever een melding als bedoeld in de WMCO doet en gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt.

 

De werkgever kan de vermindering met 5% voorkomen door met belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) een akkoord te bereiken over de ontslagen waar de WMCO melding op ziet. Dit is een akkoord, zoals bedoeld in artikel 2 van de ontslagregeling. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen.

 

De subsidie wordt tevens niet met 5% verminderd, als deze partijen, nadat het niet gelukt is om een akkoord te bereiken, gezamenlijk mediation aanvragen bij een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

 

Vragen
Wil je meer weten over de wijzigingen in de tweede tranche van de NOW? Of kunnen wij je helpen bij de aanvraag? Neem dan contact met Anja van Kessel via a.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.