In de situatie dat het concern als geheel niet voldoet aan de voorwaarde van minimaal 20% omzetdaling kunnen werkmaatschappijen die wel meer dan 20% omzetverlies hebben nu onder voorwaarden toch een aanvraag doen in het kader van de NOW-regeling. Onder deze voorwaarden vallen onder andere het op concernniveau:

 • maken van afspraken met vakbonden over werkbehoud, en
 • over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

 

NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Met de NOW-regeling krijgen bedrijven die in deze maanden van de coronacrisis te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies ten opzichte van een kwart van de omzet over 2019 een subsidie tot maximaal 90% van de loonkosten. De loonkosten betreffen dan de loonsom van januari 2020 of november 2019. Vooralsnog voor een periode van 3 maanden, maar verlenging met nog eens 3 maanden is nog mogelijk. De hoofdwerking van de NOW-regeling blijft overigens ongewijzigd.

 

Concerns

Binnen een concern is het mogelijk dat een of meerdere werkmaatschappijen door de coronacrisis te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern nauwelijks of niet te maken hebben met omzetverlies. Hierdoor is het mogelijk dat het concern als geheel niet voldoet aan de voorwaarde van minimaal 20% omzetverlies om van de NOW-regeling gebruik te maken. Gevolg kan zijn dat in dergelijke situaties op het niveau van werkmaatschappijen die te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies wat niet binnen het concern kan worden opgevangen, alsnog te maken krijgen met banenverlies.

 

De minister heeft onderkend dat concerns strategisch gedrag kunnen vertonen en kunnen gaan schuiven met kosten en omzet om op die manier toch in aanmerking te komen voor de NOW-regeling. De minister heeft naar de Tweede Kamer aangegeven daarom wel bereid te zijn de bepaling te verruimen met het oog op baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Voorwaarden

Indien een werkmaatschappij binnen een concern te maken heeft met minimaal 20% omzetverlies en een aanvraag wil doen in het kader van de NOW-regeling moet op het niveau van het concern aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • verklaren dat over 2020 geen dividend of bonussen worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht;
 • een akkoord sluiten met de vakbond over werkbehoud bij de werkmaatschappij, of bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers met een vertegenwoordiging van werknemers;
 • er is geen personeelsvennootschap binnen het concern (in dat geval moet altijd worden uitgegaan van de omzetdaling op concernniveau);
 • toetsing door de accountant van nog in te vullen extra eisen, maar in ieder geval:
  • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende vennootschap, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en voor de andere werkmaatschappij afwijkend zijn;
  • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere werkmaatschappij, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet;
  • het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast;
  • mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend (teneinde het risico op het schuiven met voorraden te beperken).

 

Vragen

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 0344-621222.