Startdatum aanvragen
De aanvragen kunnen naar alle waarschijnlijkheid worden ingediend vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
De tegemoetkoming voor de loonkosten voor de tweede tranche heeft betrekking op de periode juni, juli en augustus 2020.

 

Meetperiode
Als werkgever kun je kiezen voor welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden je voor de bepaling van de omzetdaling wilt toepassen. De meetperiode is alleen van belang voor de berekening van de omzetdaling. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier.

De meetperiode kan ingaan op:

  • 1 juni tot en met 31 augustus 2020 of
  • 1 juli tot en met 30 september 2020 of
  • 1 augustus tot en met 31 oktober 2020

 

Heb je reeds een aanvraag gedaan voor de NOW, dan moet de meetperiode aansluiten op het eerste tijdvak. Je hebt in dit geval geen keuzemogelijkheid.

 

Voorschot
Voor de berekening van het voorschot wordt bij de verlenging uitgegaan van de loonsom over maart 2020. Het voorschot bedraagt net als bij de eerste tranche 80%.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 per maand van het loon per werknemer mee.

In de eerste tranche geldt een opslag van 30%. Voor de tweede tranche is deze verhoogd naar 40%.

Kortom loonsom maart 2020 x te verwachte percentage omzetdaling x 140% x 90% x 80% is het voorschotbedrag.

 

Vaststelling subsidie
Vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober. Dit kan niet eerder dan na afloop van de gekozen meetperiode van de tweede tranche worden aangevraagd. Een datum daarvoor wordt later bekend gemaakt.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus 2020. Voor zowel de eerste als de tweede tranche van de NOW geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten.
Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

 

Voorwaarden

Als werkgever heb je een aantal verplichtingen. Hieronder lees je een aantal voorwaarden:

  • Een werkgever kan gebruik maken van deze regeling als er tenminste 20% omzetverlies wordt verwacht.
  • Daarbij committeren werkgevers zich om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen.
  • Inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag van de NOW een verklaring over af.
  • Geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020.
    Dit moet bij aanvang verklaard worden.

 

Bij de eerste tranche geldt een boete bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (via het UWV) in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020. De subsidie wordt verlaagd met het loon van deze werknemers x 150% (een boete van 50%). Bij de tweede tranche van de NOW regeling geldt dat bij de afrekening 100% wordt gecorrigeerd van de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

De huidige ontslagbescherming blijft uiteraard bestaan. Regelgeving rondom ontslagbescherming bij bedrijfseconomisch ontslag, zoals bijvoorbeeld de regels omtrent de transitievergoeding blijven intact.

Ook blijven de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) onverlet van kracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio. Onder de WMCO moeten ontslagaanvragen voor 20 of meer personen altijd gemeld worden aan de vakbonden, naar aanleiding waarvan overleg kan worden opgestart.

Om in aanmerking voor de tweede tranche van de NOW te komen, zullen bedrijven op het aanvraagformulier voor de NOW dan ook moeten verklaren, ingeval de WMCO van toepassing is, dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden.

Als voorwaarde is opgenomen om dergelijke handelingen niet te verrichten over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit geldt ook voor andere ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor hen geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling zijn overgegaan.

Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren.
Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Om ervoor te zorgen deze verplichting proportioneel en controleerbaar is, zal geregeld worden dat de verplichting alleen geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Een accountantsverklaring dient te worden verstrekt bij bedrijven (concern) waar sprake is van subsidiebedrag boven de €125.000 of een voorschot boven de €100.000.

 

Scholing
Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

De NOW kent al de verplichting voor de werkgever om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de verleende subsidie.
Deze verplichting blijft bestaan.

NL leert door is ter ondersteuning van het crisispakket. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Via NL leert door kunnen mensen naar verwachting vanaf juli tot einde 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

 

Seizoenswerk
Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari 2020 hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei 2020. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger is dan de loonsom van driemaal januari 2020 wordt de loonsom van maart tot en met mei 2020 als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart 2020 (peildatum 15 mei 2020). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog.
De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september 2020, tot een uitbetaling leiden.

 

Vragen
Wil je meer weten over de tweede tranche van de NOW? Of kunnen wij je helpen bij de aanvraag? Neem dan contact met Anja van Kessel via a.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.