NOW
NOW is een subsidie tot maximaal 90% van de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020. Het voorschot bedraagt 80%.

Loonsom van januari 2020 x te verwachte percentage omzetverlies x 130% x 80% is het voorschotbedrag.

Wanneer de loonsom in januari 2020 x 3 maanden lager is dan de loonsom in maart, april en mei dan wordt de maximale subsidie berekent op de gemaximeerde loonsom van maart x 3.

Let op: als je bijvoorbeeld in januari 2020 overwerk heeft uitbetaald die niet aan de orde is in de maanden maart, april en mei 2020, dat het voorschot te hoog kan zijn en dat bij de vaststelling van de subsidie wellicht een bedrag terug betaald moet worden.

 

Omzetdaling
Je dient het percentage van de omzetdaling te bepalen voor een aangesloten meetperiode van drie maanden, die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier. Bij de aanvraag dient de meetperiode te worden opgegeven. Deze kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonsom maart, april en mei 2020, ongeacht voor welke meetperiode is gekozen. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 per maand van het loon per werknemer mee.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

 

Ontslag bedrijfseconomische redenen
Er mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag bij het UWV worden ingediend op grond van bedrijfseconomische redenen. Concreet wordt van de werkgever verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.

Gebeurt dit toch dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete).

 

Concernbepaling
Als je onderdeel van een concern bent dan moet je de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen nemen om te bepalen of je in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen. De aanvraag voor de NOW dient wel per loonheffingennummer te worden ingediend.

 

Versoepeling van de concernbepaling
In de situatie dat het concern als geheel niet voldoet aan de voorwaarde van minimaal 20% omzetdaling kunnen werkmaatschappijen die wel meer dan 20% omzetverlies hebben onder voorwaarden toch een aanvraag doen in het kader van de NOW-regeling. Onder deze voorwaarden vallen onder andere het op concernniveau:

 • maken van afspraken met vakbonden over werkbehoud, en
 • over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

De minister heeft onderkend dat concerns strategisch gedrag kunnen vertonen en kunnen gaan schuiven met kosten en omzet binnen het concern om op die manier toch in aanmerking te komen voor de NOW-regeling. De minister heeft naar de Tweede Kamer aangegeven daarom wel bereid te zijn de bepaling te verruimen met het oog op baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Voorwaarden versoepeling van de concernbepaling
Indien een werkmaatschappij binnen een concern te maken heeft met minimaal 20% omzetverlies en een aanvraag wil doen in het kader van de NOW-regeling moet op het niveau van het concern aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • verklaren dat over 2020 geen dividend of bonussen worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht;
 • een akkoord sluiten met de vakbond over werkbehoud bij de werkmaatschappij, of bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers met een vertegenwoordiging van werknemers;
 • er is geen personeelsvennootschap binnen het concern (in dat geval moet altijd worden uitgegaan van de omzetdaling op concernniveau);
 • toetsing door de accountant van nog in te vullen extra eisen, maar in ieder geval:
  • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende vennootschap, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en voor de andere werkmaatschappij afwijkend zijn;
  • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere werkmaatschappij, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet;
  • het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast;
  • mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend (teneinde het risico op het schuiven met voorraden te beperken).

 

Vaststelling subsidie
Vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. Dit kan niet eerder dan na afloop van de gekozen meetperiode van de tweede tranche worden aangevraagd. Een datum daarvoor wordt later bekend gemaakt. Bij de vaststelling dient een accountantsverklaring te worden verstrekt bij  bedrijven (concern) waar sprake is van subsidiebedrag boven de €125.000 of een voorschot boven de €100.000.

De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd. In alle gevallen zullen de aanvragende werkgevers bij het verzoek tot vaststelling gevraagd worden te bevestigen dat zij de aanvraag naar waarheid hebben ingevuld en te verklaren dat er geen sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidiegelden. Ook zal de aanvragende werkgever moeten verklaren dat hij zich bewust is dat verder onderzoek gedaan kan worden in geval van (vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde overlegd worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor.

 

Openbaarmaking
Bij de vorige wijziging van de NOW is een bepaling opgenomen op grond waarvan aanvragers van de NOW, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar gemaakt kunnen worden. Vanaf eind juni 2020 zal het UWV deze gegevens gaan publiceren op haar website. Het gaat hierbij om de naam en het adres van het bedrijf, het door de aanvrager ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag.

 

Vragen
Wil je meer weten over NOW? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met Anja van Kessel via a.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.