Bij de Subsidieregeling Praktijkleren laat je leerlingen en bepaalde groepen studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding binnen jouw organisatie volbrengen. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  De hoogte van de subsidie is voor een volledig schooljaar maximaal € 2.700. Er is wel een maximum gesteld aan de totale subsidie, waardoor deze bij teveel aanvragen lager uit kan vallen.

De Subsidieregeling Praktijkleren geldt niet voor alle leerlingen en studenten. Dit is afhankelijk van het niveau van de opleiding en het leerjaar van de leerling of student. Hieronder volgt een overzicht met de verschillende opleidingen die in aanmerking komen:

Opleiding Sectoren Welke leerlingen
PRO Alle Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten en stage moeten lopen.

 

VSO Alle Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

 

Entree in het VMBO Alle Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

 

VMBO Alle Leerlingen in het 3e en 4e leerjaar die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

 

MBO Alle Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol), de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen) komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

HBO Techniek, landbouw en omgeving Studenten aan duale en deeltijd opleidingen waarbij een praktijkgedeelte verplicht is. Studenten aan voltijd opleidingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Promovendi en technisch ontwerpers in opleiding (toio) Alle Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Wel zijn er aanvullende voorwaarden gesteld. Studenten aan universitaire voltijdopleidingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Er zijn een aantal voorwaarden waar je als begeleider en als beroepsopleiding aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • Je bent als werkgever aangemerkt als een erkend leerbedrijf voor de leerlingen die een opleiding voor het PRO, VSO, VMBO of MBO volgen;
  • Je bent door de onderwijsinstelling (HBO of universiteit) aangemerkt als organisatie die een goede begeleiding geeft aan promovendi en toio;
  • Er is een geldige (praktijk-)leerovereenkomst tussen jou, de leerling of student en de onderwijsinstelling;
  • De beroepsopleiding valt onder een van de in de subsidieregeling gedefinieerde sectoren;
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en opgenomen in het Crebo- of CROHO-register;
  • De beroepsopleiding voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

 

De subsidie wordt toegekend per schooljaar en de hoogte wordt vastgesteld op basis van het aantal weken dat je de leerling of student hebt begeleid. Daarom is het van belang dat er wordt bijgehouden in hoeveel weken er begeleiding heeft plaatsgevonden ongeacht het aantal dagen dat er begeleiding heeft plaatsgevonden. Weken die niet meetellen zijn weken waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld door ziekte, verlof of vorstverlet), weken die buiten de periode van de (praktijk-)leerovereenkomst vallen of weken die na de diplomering vallen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen dien je aan een aantal administratieve verplichtingen te voldoen. Daarom dienen de volgende documenten 5 jaar na afloop van het betreffende schooljaar bewaard te worden:

  • De (praktijk-)leerovereenkomst tussen jou, de onderwijsinstelling en de leerling of student;
  • De aanwezigheidsregistratie van de leerling of student;
  • De vastlegging van de begeleiding van de leerling of student.

 

De aanvraag van de subsidie Praktijkleren dient via de website van de RVO ingediend te worden. Hiervoor is een zogenaamd e-Herkenningsmiddel nodig. De aanvraag voor de subsidie Praktijkleren 2017-2018 moet uiterlijk op maandag 17 september 2018 17:00u ingediend zijn. Wij kunnen deze aanvraag voor u indienen. Hiervoor brengen wij per leerling of student een vast bedrag in rekening.

Als wij jouw salarisadministratie verzorgen of jouw salarispakket leveren, dan ontvang je van ons een mail met daarin verder informatie over de te volgen procedure. Als wij jouw salarisadministratie niet verzorgen, maar je wilt wel dat wij de aanvraag voor jou indienen, neem dan hier contact met ons op.