Vereisten werktijdverkorting

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Ten eerste moeten er voor jouw bedrijf buitengewone omstandigheden zijn, die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, waardoor er minder werk voorhanden is. Het coronavirus is aangemerkt als zo’n buitengewone omstandigheid. Ten tweede moet als gevolg van deze bijzondere omstandigheden minstens 20% van de arbeidscapaciteit niet benut kunnen worden. Ten derde moet de werktijdverkorting ten minste 2 weken duren en mag maximaal 24 weken duren.

Er kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden voor oproepkrachten met een nul-urencontract, ingehuurde ZZP-ers, uitzendkrachten en werknemers die niet verzekerd zijn voor de WW (bijvoorbeeld de DGA en familie van de eigenaar). Daarnaast wordt de werktijdverkorting niet toegekend met terugwerkende kracht en ook niet als het personeelsbestand niet is afgestemd op de normale werkzaamheden.

Let op:
Er kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden voor werknemers die ten tijde van de aanvraag door ziekte arbeidsongeschikt zijn.

Procedure aanvraag werktijdverkorting

Om de werktijdverkorting toe te mogen passen, moet er een vergunning aangevraagd worden via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze vergunning wordt in eerste instantie afgegeven voor maximaal 6 weken. Deze aanvraag kan door jou of door een gemachtigde vertegenwoordiger worden ingediend. Als startdatum van de werktijdverkorting wordt de datum van de aanvraag gehanteerd. Daarna kan er nog maximaal 3 keer een verlenging aangevraagd worden tot maximale duur van 24 weken. Voor de aanvraag dient een vragenlijst ingevuld te worden. De verlenging moet voor het einde van de vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd worden via de link in de e-mailbevestiging.

Let op:
Er moet aangegeven worden voor welke werknemers en voor welke duur de werktijdverkorting wordt aangevraagd. Dit kan op een later moment niet worden aangepast.
Er moet goed omschreven worden waardoor het werk verminderd is en wat de relatie is tot de buitengewone omstandigheden.

Nadat de vergunning voor de werktijdverkorting is aangevraagd dient deze gemeld te worden bij het UWV. De aangevraagde verlenging hoeft niet opnieuw bij het UWV gemeld te worden. Gedurende de werktijdverkorting betaal je de werknemers hun loon door. In principe dien je 100% van het loon door te betalen, tenzij in de CAO of de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat er minder uitbetaald hoeft te worden bij werktijdverkorting. De werknemers mogen niet komen werken op tijden dat er werktijdverkorting is aangevraagd.

Na afloop van de periode van de vergunning voor werktijdverkorting (in principe in week 7) kan door de werkgever een WW-uitkering aangevraagd worden bij het UWV. Het UWV zal de WW-uitkering van de werknemers, die aan de voorwaarden van de WW voldoen, overmaken aan jou als werkgever. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon voor de sociale verzekeringen van de werknemer. Dit dagloon is in 2020 op fulltime basis begrensd op € 57.232.

Aandachtspunten
Werktijdverkorting heeft ook veel gevolgen voor jouw werknemers. Het is dan ook van belang om goed met hun te communiceren. Geef werknemers zoveel mogelijk openheid van zaken en geef duidelijk aan waarom er voor werktijdverkorting is gekozen.

Als de werknemers volledige werktijdverkorting hebben, ontstaat er na 6 weken een sollicitatieplicht. Dit betekent dat de werknemers moeten solliciteren en de kans bestaat dat je werknemers kwijt raakt. Deze sollicitatieplicht ontstaat niet als er gedeeltelijk werktijdverkorting plaats vindt.

De werktijdverkorting kan invloed hebben op de maximale duur van een WW-uitkering als de werknemer onverhoopt toch werkloos wordt.

Gedurende de werktijdverkorting mag jij als werkgever jouw personeel verplichten om opleidingen en trainingen te volgen die relevant zijn voor het werk. Dit mag jij organiseren en vergoeden.

Hoe nu verder?
In deze blog staat heel veel informatie over werktijdverkorting. Mocht je naar aanleiding van deze informatie behoefte hebben aan aanvullende informatie, met ons willen sparren over jouw situatie of hulp nodig hebt bij het aanvragen van werktijdverkorting, neem dan contact met ons op.