De loonbelasting/premie volksverzekeringen die u op het loon van uw werknemer moet inhouden, is voortaan afhankelijk van het woonland van de werknemer.

Heffingskortingen (in het kort)
De volledige heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Werkgevers mogen bij het verlonen van salarissen rekening houden met de loonheffingskortingen. Deze zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting (en deze bestaan ook uit een belastingdeel en een premiedeel).

De wetswijziging betreft  het belastingdeel van de heffingskortingen. Het belastingdeel van de loonheffingskorting mag vanaf 2019 alleen nog worden toegepast op het loon van een werknemer die inwoner is van Nederland.

Woonplaats werknemer vaststellen
U moet dus vanaf 2019 de woonplaats van uw werknemers vaststellen om de juiste loonheffingskortingen te kunnen toepassen. Daarbij kunt u niet uitsluitend afgaan op de opgave van de werknemer. Er wordt ook verantwoordelijkheid bij u als werkgever neergelegd.

U kunt uit uw administratie vaak ook achterhalen of een werknemer inwoner van Nederland is, bijvoorbeeld aan de hand van de reiskostenvergoedingen die u aan de werknemer uitbetaalt, of via de bankrekeninggegevens, vergoedingen voor huisvestingskosten of een detacheringsverklaring.

Een werknemer is inwoner van Nederland als hij/zij hier een permanente woon- of verblijfplaats heeft. Heeft een werknemer ook een verblijfplaats in het buitenland? Dan is hij/zij alleen inwoner van Nederland als zijn/haar sociale en economische leven zich hier afspeelt.
Woont het gezin van een werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij/zij daar bankrekeningen aan, dan is die werknemer geen inwoner van Nederland.
Heeft een werknemer geen gezin, dan is zijn/haar intentie van belang: Is hij/zij van plan om zich hier te vestigen of om hier alleen voor korte tijd te verblijven? In het eerste geval is de werknemer inwoner van Nederland, in het tweede geval niet. Deze werknemer heeft dan geen recht op het belastingdeel in de loonheffingskortingen.

Uitzonderingen
Op het bovenstaande gelden uitzonderingen:

De eerste uitzondering geldt voor werknemers die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Zij hebben namelijk wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting, ook al is hun fiscale woonplaats niet Nederland.

Door dit onderscheid in inwoners en niet-inwoners krijgt iedere loonbelastingtabel drie varianten:

  1. Inwoners: u past het volledige belastingdeel in de loonheffingskortingen toe.
  2. Niet-inwoners die tot de genoemde groep behoren: u past van het belastingdeel alleen de arbeidskorting toe.
  3. Niet-inwoners die in een ander land dan de genoemde landen wonen: u past geen belastingdeel toe in de loonheffingskortingen.

De tweede uitzondering betreft landen waarmee Nederland in een belastingverdrag afspraken heeft gemaakt over de heffingskortingen. In het belastingverdrag met België is bijvoorbeeld geregeld dat inwoners van België die werkzaam zijn in Nederland recht hebben op het belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Let op: werknemers die inwoner zijn van België kunnen de algemene heffingskorting alleen ‘claimen’ via een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Dit moeten ze dus zelf regelen.

Waarschuwing: voorkom anoniementarief
Voorheen werd bij werknemers met tijdelijke huisvesting in Nederland (zoals campings, pensions) vaak volstaan met het opnemen van alleen dit tijdelijke Nederlandse adres in de salarisadministratie. Vanaf 2019 bent u verplicht om de fiscale woonplaats in de salarisadministratie te vermelden (het tijdelijke Nederlandse adres mag dan wel als ‘postadres’ worden vermeld).

De belastingdienst heeft een heel vervelend machtsmiddel om dit af te dwingen. Heeft u (in 2019) namelijk alleen het tijdelijke Nederlandse adres in de salarisadministratie vermeld, dan heeft u (als werkgever) uw werknemer niet juist geïdentificeerd en in dat geval moet u het salaris verlonen alsof sprake is van een ‘anonieme werknemer’ (met o.a. verloning tegen het anoniementarief).

Twijfel over de fiscale woonplaats
De Belastingdienst doet alsof het redelijk eenvoudig is om iemands fiscale woonplaats te bepalen. Echter, er zijn genoeg situaties denkbaar waarin de fiscale woonplaats niet klip-en-klaar is, bijvoorbeeld als een werknemer zowel een koopwoning in Nederland als in het buitenland heeft.

Mocht u twijfelen over de juiste woonplaats, dan kan de werknemer een woonplaatsverklaring aanvragen bij de Nederlandse of buitenlandse belastingdienst. Overigens zal een woonplaatsverklaring mogelijk niet in alle gevallen de werkgever vrijwaren (bijvoorbeeld als de werkgever weet dat de woonplaatsverklaring is afgegeven op onjuiste informatie). Maar in het gros van de situaties zal deze toereikend zijn.

Blijft bij u als werkgever twijfel bestaan, of wil/kan de werknemer geen woonplaatsverklaring afgeven, overweeg dan om veiligheidshalve het salaris van de betreffende werknemer te verlonen zonder het belastingdeel van de heffingskortingen toe te passen. Uw werknemer zal u dat niet in dank afnemen, want hij/zij zal dan zelf via een aangifte inkomstenbelasting (veelal dus achteraf) het belastingdeel van de heffingskortingen moeten claimen.

Recht op premiedeel ongewijzigd
Er is niets gewijzigd ten aanzien van het premiedeel van de heffingskortingen. Iedereen die in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Is iemand slechts deels verzekerd voor de volksverzekeringen, dan heeft hij/zij ook deels recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Actiepunten
Heeft u buitenlandse werknemers in dienst? Dan moet u de volgende acties ondernemen:

  1. Breng ook de fiscale woonplaatsen van uw werknemers in kaart. Vraag bij twijfel aan uw werknemer om een woonplaatsverklaring.
  2. Als u dat nog niet heeft gedaan, informeer de buitenlandse werknemers die geen recht meer hebben op het belastingdeel van de heffingskortingen, of die alleen nog recht hebben op de arbeidskorting.
  3. Pas, afhankelijk van de fiscale woonplaats van de werknemer, de juiste loonbelastingtabel toe, c.q. geef de gegevens aan ons door, zodat wij de juiste loonbelastingtabellen kunnen toepassen.
  4. Attendeer de buitenlandse werknemer die vindt dat hij/zij wel recht heeft op het belastingdeel op de mogelijkheid via de aangifte inkomstenbelasting.

#KnowingYou