Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie in Nederland, moet hij zich ziekmelden bij jou en jij start de verzuimbegeleiding via de bedrijfsarts van de arbodienst op. De bedrijfsarts controleert eerst of de werknemer daadwerkelijk ziek is en vervolgens wordt er met de werknemer gewerkt aan zijn re-integratie op de werkplek. Om grip te houden op het ziekteverzuim kan je schriftelijk een controlevoorschrift vastleggen. Hierin beschrijf je wat de werknemer bij ziekte moet doen, aan welke regels hij zich moet houden en welke sancties genomen kunnen worden als de werknemer zich niet aan het controlevoorschrift houdt. De werknemers dienen op deze controlevoorschriften gewezen te worden.

Maar hoe werkt dit als de werknemer zich in het buitenland bevindt?

Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, dan kan er geen controle plaatsvinden door de bedrijfsarts. Het is dan dus moeilijk om te controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is.

Daarom is het van belang om ook specifieke instructies over ziekte tijdens verblijf in het buitenland op te nemen in het controlevoorschrift.

De volgende regels dienen in ieder geval vastgelegd te worden in het controlevoorschrift:

  • De werknemer dient bereikbaar te zijn voor jou tijdens de ziekteperiode;
  • De werknemer dient zich binnen drie dagen na de ziekmelding bij een controle-instantie in het vakantieland te melden. Bij het UWV kan een lijst met controlerende instanties worden opgevraagd;
  • De werknemer dient zodra de controlerende instantie het mogelijk acht terug te keren naar Nederland om zich bij de bedrijfsarts te melden;
  • De opschorting van de loondoorbetaling dient als sanctie vastgelegd te worden als de werknemer zich niet aan het controlevoorschrift houdt.

Zodra de werknemer zich bij jou ziek meldt dient deze wederom op de controlevoorschriften gewezen te worden. Dit geeft jou de handvatten om ook als jouw werknemer in het buitenland ziek is geworden de verzuimbegeleiding op te starten.